รับสมัครปริญญาโท ปริญญาเอก

รับสมัคร-รอบ-2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mcunsw.com, www.nbc.mcu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา โทร. ๐๕๖-๒๑๙๙๗๐
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี โทร. ๐๘๐ ๑๑๙ ๑๑๓๙
นักวิชาการศึกษา ส่วนงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา นายดิเรก ด้วงลอย โทร. ๐๙๘ ๖๕๒ ๓๙๖๖