หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู: รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๒๐ รูป/คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้

๒.๒ เป็นครู โดยแสดงหลักฐานความเป็นครู เช่น สัญญาจ้างหรือคำสั่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ครู หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นครู และสอนตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

๓. เอกสารประกอบการสมัคร

๓.๑ ใบสมัคร
๓.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
๓.๓ สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นครู
๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ)
๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๖ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๓.๗ สำเนาใบขอเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารที่นำมาแนบใบสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับ

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สอบข้อเขียน๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สอบสัมภาษณ์๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (นำวุฒิการศึกษาจริงมาแสดง)
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และปรับพื้นฐาน๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
เปิดเรียน (ภาคปกติและภาคสมทบ)๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕. รูปแบบการศึกษา

ระบบทวิภาค จัดการเรียน ๒ ภาคการศึกษา โดย ๑ ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน จะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียน ๒ วัน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๖. วิธีการสมัครเรียน

สมัครออนไลน์ www.grad.mcunsw.com เท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๘. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

  • ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ ๓๐๐ บาท
  • ค่าศึกษาตลอดหลักสูตร ๓๕,๐๐๐ บาท
    ชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM หรือ Internet Banking ผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-54815-3 ชื่อบัญชี มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ (ป.บัณฑิต)

***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก***

ตารางแสดงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ ๑ภาคการศึกษาที่ ๒ภาคการศึกษาที่ ๓
๑๕,๐๐๐ บาท๑๕,๐๐๐ บาท๕,๐๐๐ บาท

๙. สถานที่สอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด เช่น เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.grad.mcunsw.com, www.nbc.mcu.ac.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการับสมัครนิสิตใหม่

วัน/เดือน/ปีรายการ
ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔สอบข้อเขียน ๐๙.๐๐ น. – สอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔สอบสัมภาษณ์ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา
๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔รายตัวลงทะเบียนเรียน (ชำระค่าลงทะเบียนเรียน)
๔ ธันวาคม ๒๕๖๔พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔เปิดเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mcunsw.com, www.nbc.mcu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ธานี เกสทอง โทร. ๐๘๒ ๑๖๒ ๓๕๙๔
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี โทร. ๐๘๓ ๒๖๗ ๙๖๔๙
ผู้ประสานงาน นายดิเรก ด้วงลอย โทร. ๐๙๘ ๖๕๒ ๓๙๖๖