หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู: รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๒๐ รูป/คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้

๒.๒ เป็นครู โดยแสดงหลักฐานความเป็นครู เช่น สัญญาจ้างหรือคำสั่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ครู หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นครู และสอนตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

๓. เอกสารประกอบการสมัคร

๓.๑ ใบสมัคร
๓.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
๓.๓ สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นครู
๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ)
๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๖ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๓.๗ สำเนาใบขอเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารที่นำมาแนบใบสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับ

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร๑๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
สอบข้อเขียน๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.สอบวัดแววความเป็นครู
สอบสัมภาษณ์๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน๑๕ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (นำวุฒิการศึกษาจริงมาแสดง)
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และปรับพื้นฐาน๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เปิดเรียน (ภาคปกติและภาคสม๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕. รูปแบบการศึกษา

ระบบทวิภาค จัดการเรียน ๒ ภาคการศึกษา โดย ๑ ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน จะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียน ๒ วัน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๖. วิธีการสมัครเรียน

สมัครออนไลน์ www.grad.mcunsw.com เท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๘. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

  • ค่าใบสมัคร ชุดละ ๓๐๐ บาท
  • ค่าศึกษาตลอดหลักสูตร ๓๕,๐๐๐ บาท
    กรุณาชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ Internet Banking ผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-29880-7 ชื่อบัญชี วิทยาเขตนครสวรรค์

***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก***

ตารางแสดงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ ๑ภาคการศึกษาที่ ๒ภาคการศึกษาที่ ๓
๑๕,๐๐๐ บาท๑๕,๐๐๐ บาท๕,๐๐๐ บาท

๙. สถานที่สอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด เช่น เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.grad.mcunsw.com, www.nbc.mcu.ac.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการับสมัครนิสิตใหม่

วัน/เดือน/ปีรายการ
๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕สอบข้อเขียน ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕สอบสัมภาษณ์ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา
๑๕-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕รายตัวลงทะเบียนเรียน (ชำระค่าลงทะเบียนเรียน)
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕เปิดเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mcunsw.com, www.nbc.mcu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ธานี เกสทอง โทร. ๐๘๒ ๑๖๒ ๓๕๙๔
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี โทร. ๐๘๐ ๑๑๙ ๑๑๓๙
ผู้ประสานงาน นายดิเรก ด้วงลอย โทร. ๐๙๘ ๖๕๒ ๓๙๖๖